Văn hóa - Xã hội
Phát huy vai trò của Hội khuyến học trong xây dựng xã hội học tập và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo
Cập nhật: 17/10/2020 03:25:50 PM
Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ lớn lao và cao cả của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó Hội khuyến học huyện có vai trò quan trọng và trách nhiệm to lớn. Nhân dịp Đại hội đại biểu Hội khuyến học huyện Nam Sách lần thứ V (nhiệm kỳ 2020 – 2025) diễn ra vào ngày 18/10/2020, đồng chí Vương Xuân Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Sách đã trả lời phỏng vấn về một số nội dung liên quan đến hoạt động của Hội Khuyến học. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn:
 
Phóng viên:
 Thưa đồng chí! Những năm qua phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Nam Sách, phong trào khuyến học khuyến tài của huyện đã phát triển sâu rộng, tạo được sức lan tỏa, góp phần xây dựng xã hội học tập ngay từ cơ sở. Vậy đồng chí có đánh giá như thế nào về vai trò của các cấp Hội khuyến học trong việc xây dựng văn hóa học tập trong nhân dân, đặc biệt là đồng hành cùng với ngành giáo dục trong thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục – đào tạo?

Trả lời:

Trước hết phải khẳng định rằng: Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, coi đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, trong đó Hội khuyến học các cấp được giao trọng trách liên kết với các lực lượng trong xã hội tập trung triển khai thực hiện.

Trên địa bàn huyện Nam Sách những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài luôn được các cấp ủy Đảng, Chính quyền quan tâm, huy động được mọi lực lượng trong xã hội tham gia, tạo thành phong trào thi đua sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong đó Hội khuyến học đã luôn đồng hành cùng với các lực lượng trong xã hội, nhất là ngành giáo dục – đào tạo cụ thể hóa bằng việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy chính quyền địa phương, xây dựng xã hội học tập ngay từ cơ sở, từng bước đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục – đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH – HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế. Thông qua các hoạt động hỗ trợ về giáo dục của Hội khuyến học đã khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học của quê hương.

Phóng viên: Vậy đồng chí có đánh giá như thế nào về một số hoạt động nổi bật của các cấp Hội khuyến học trong nhiệm kỳ vừa qua?

Nhìn lại kết quả nổi bật trong 5 năm qua càng khẳng định được vai trò nòng cốt của Hội khuyến học huyện: Trong đó Hội đã từng bước kiện toàn, phát triển lớn mạnh về tổ chức với 153 chi hội khuyến học thôn, khu dân cư và trường học; 165 đơn vị khuyến học và 591 Ban khuyến học các dòng họ; gần 42 nghìn hội viên, chiếm 33,2% dân số trong huyện. Bên cạnh đó Hội từng bước đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động như: Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài; thực hiện chủ trương "xây dựng xã hội học tập từ cơ sở" theo tinh thần Nghị quyết Ban chấp hành TW Đảng khóa 9 "Toàn dân tham gia xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập" và Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập"; tập trung triển khai Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, thu hút đông đảo ban ngành, đoàn thể, các thôn, khu dân cư, nhà trường, gia đình, dòng họ hưởng ứng; được gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp giáo dục của huyện nói chung và các xã, thị trấn nói riêng phát triển. Đến nay, toàn huyện 100% số trường công lập đã được công nhận là trường chuẩn Quốc gia. Phong trào giáo dục của huyện Nam Sách luôn đứng trong tốp đầu của tỉnh.

Với những kết quả đạt được trong phong trào khuyến học khuyến tài, Hội khuyến học huyện nhiều năm liên tục đạt tiên tiến xuất sắc được Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc.

Phóng viên: Thưa đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, ngày 18/10/2020, Hội khuyến học huyện Nam Sách sẽ tổ chức Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Để phong trào khuyến học khuyến tài trên địa bàn huyện thực sự gắn với mỗi người, mỗi gia đình, dòng họ và phát huy tinh thần học tập của cả xã hội, đồng chí có thể cho biết, Hội khuyến học huyện cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì?

Trả lời:

Hội khuyến học huyện cần phải tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc phối hợp với các lực lượng xã hội làm công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, góp phần xây dựng huyện Nam Sách sớm trở thành xã hội học tập giai đoạn 2020 – 2025, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội khuyến học các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thứ nhất: Hội khuyến học cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Kế hoạch 189 của Tỉnh ủy Hải Dương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ chính trị khóa 10 “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Tuyên truyền sâu rộng đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, cơ chế chính sách, biện pháp của Nhà nước về giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và làm cho xã hội nhận thức đầy đủ hơn nữa về nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho mọi người dân được học tập, học tập suốt đời. Hội khuyến học cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong xã hội, nhất là ngành giáo dục đào tạo có những hình thức phong phú, sáng tạo để động viên khuyến khích, giúp đỡ, tạo điều kiện cho việc học tập của nhân dân trên địa bàn huyện, để ai cũng được học tập – học tập suốt đời như mong ước của Bác Hồ kính yêu.

Thứ hai: Hội khuyến học tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chấp hành; phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng hội viên; phấn đấu hàng năm Hội khuyến học huyện và 100% các cơ sở Hội khuyến học các xã, thị trấn đều đạt xuất sắc; cơ bản các Ban khuyến học dòng họ đều hoạt động tích cực.

Thứ 3: Hội khuyến học cần đẩy mạnh phong trào xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập” và “Cộng đồng học tập”, xây dựng các mô hình gắn nhà trường, gia đình và xã hội để phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần xây dựng văn hóa học tập suốt đời trong nhân dân.

Thứ tư: Hội khuyến học tiếp tục phát triển quỹ khuyến học các cấp, từ đó tổ chức tốt các hoạt động biểu dương, khen thưởng cho những học sinh, giáo viên đạt thành tích cao trong dạy và học; biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đặc biệt là hỗ trợ được nhiều hơn cho những người có hoàn cảnh khó khăn, tật nguyền, không có điều kiện được học tập, mang lại sự công bằng trong học tập cho trẻ em trên địa bàn huyện.

Thứ năm: Nhân dịp này tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cần quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Hội khuyến học hoạt động có hiệu quả, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

Những kết quả mà Hội khuyến học huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất đáng trận trọng. Xin chúc cho Hội khuyến học trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục năng động, sáng tạo thực hiện tốt hơn nữa vai trò, trọng trách của mình để có những đóng góp quan trọng hơn nữa trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên quâ hương Nam Sách – đất khoa bảng. Chúc Đại hội đại biểu Hội khuyến học huyện tần thứ V (nhiệm kỳ 2020 – 2025) thành công tốt đẹp.

Phóng viên:  Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã trả lời phỏng vấn!

MINH HẠNH (Thực hiện)

 

 

 
Các tin mới hơn
Xã Đồng Lạc vận động ủng hộ đồng bào miền Trung (23/10/2020)
Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở (23/10/2020)
Hội đồng Đội huyện tập huấn bồi dưỡng kĩ năng, nghiệp vụ công tác Đội (23/10/2020)
Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay” (22/10/2020)
Nam Sách triển khai vận động, quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt (22/10/2020)
Các bài liên quan
Liên đoàn Lao động huyện tổ chức giao lưu kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 (17/10/2020)
Giao lưu thể thao kỷ niệm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (17/10/2020)
Khánh thành nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo ở xã Phú Điền (17/10/2020)
Hơn 400 người tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện (đợt 2 năm 2020) (16/10/2020)
Hội LHPN huyện tổ chức gặp mặt cán bộ Hội và giao lưu Chi hội trưởng tiêu biểu (15/10/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay1217 
 Hôm qua3310
 Tuần này1217 
 Tất cả3908908 
IP: 3.89.87.12