Kết quả giải quyết ....
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 31/7/2019
Cập nhật: 01/08/2019 07:23:48 AM
 

TT

Lĩnh vực (thủ tục) + tên hồ sơ giao dịch

Địa chỉ

Ghi chú

I.

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

A.

Giao dịch bảo đảm

 

 

1

Hà Thị Hiền

Nam Trung

 

2

Đặng Văn Thành

Nam Trung

 

3

Trần Văn Huế

Nam Chính

 

4

Trịnh Trọng Tới

Nam Tân

 

5

Nguyễn Thị Mai Quyên

Đồng Lạc

 

6

Trần Văn Huế

Nam Chính

 

7

Phan Thị Thêu

Hiệp Cát

 

8

Nguyễn Danh Thịnh

An Bình

 

9

Trần Thị Nga

Nam Tân

 

B.

Đăng ký biến động đất đai

 

 

1

Trần Thị Hiền

Nam Hồng

 

C.

Đính chính sai thông tin trên GCNQSDĐ đã cấp

 

 

1

Vương Thị Điểu

TT Nam Sách

 

2

Trần Xuân Dòng

Nam Hưng

 

3

Nguyễn Xuân Lương

Hợp Tiến

 

4

Phạm Quốc Công

Phú Điền

 

5

Phạm Công Trường

TT Nam Sách

 

6

Nguyễn Thị Liên

Đồng Lạc

 

7

Mai Văn Dưỡng

TT Nam Sách

 

8

Đặng Thị Giới

Phú Điền

 

D.

Cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

 

 

1

Nguyễn Hữu Huế

Nam Hồng

 

2

Ngueễn Hữu Huế

Nam Hồng

 

3

Nguyễn Hữu Huế

Nam Hồng

 

4

Nguyễn Hữu Huế

Nam Hồng

 

5

Nguyễn Văn Hoàng

TT Nam Sách

 

6

Nguyễn Tiến Hoan

An Sơn

 

7

Nguyễn Thị Thơm

An Sơn

 

8

Nguyễn Đoàn Sửu

An Sơn

 

9

Vũ Thị Tiềm

An Sơn

 

10

Nguyễn Văn Thiện

Nam Hồng

 

11

Phạm VănToàn

Thái Tân

 

12

Phạm Văn Tiến

Thái Tân

 

13

Trần Minh Nhũ

Quốc Tuấn

 

14

Nguyễn Đình Tiến

Cộng Hòa

 

15

Nguyễn Xuân Học

An Lâm

 

16

Hoàng Hải Nam

TT Nam Sách

 

17

Đoàn Văn Mạnh

Quốc Tuấn

 

18

Đoàn Văn Dũng

Phú Điền

 

19

Vũ Quang Tuấn

Hồng Phong

 

20

Nguyễn Giang Văn

Đồng Lạc

 

21

Nguyễn Phúc Huyên

TT Nam Sách

 

22

Vương Đình Tưởng

An Sơn

 

23

Nguyễn Thị Lơ

Phú Điền

 

24

Nguyễn Thị Liên

Hồng Phong

 

25

Nguyễn Văn Thắng

Phú Điền

 

26

Mạc Thị Nhỡ

Nam Hồng

 

27

Nguyễn Văn Lầm

Nam Hồng

 

28

Nguyễn Văn Hiệp

TT Nam Sách

 

29

Bùi Xuân Đại

An Bình

 

30

Phạm Văn Bền

Đồng Lạc

 

31

Phạm Văn Sáu

Đồng Lạc

 

32

Phạm Văn Tịnh

Đồng Lạc

 

II.

LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

 

 

A.

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

 

 

1

Phạm Thị Hà

Quốc Tuấn

 

2

Bùi Đình Quang

An Bình

 

3

Bùi Thị Ánh

An Bình

 

4

Nguyễn Trung Thịnh

Hồng Phong

 

5

Phạm Thị Hồng Vinh

Đồng Lạc

 

6

Mạc Thị Hồng

Đồng Lạc

 

7

Nguyễn Văn Khích

An Sơn

 

8

Lê Thanh Nam

TT Nam Sách

 

9

Trần Văn Tôn

Nam Trung

 

B.

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

 

1

Vương Thị Thêm (Mao, Chin-Fu)

An Lâm

 

2

Mạc Thị Thủy (Chen, Ming-Chang)

Đồng Lạc

 

III.

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TBXH

 

 

A.

Bảo trợ xã hội

 

 

1

Mai Thị Làn

Nam Hồng

 

2

Vương Văn Điểm

An Lâm

 

3

Nguyễn Thị Mai

An Lâm

 

4

Vũ Huy Chung

An Lâm

 

5

Trần Thị Huệ

An Lâm

 

6

Vũ Huy Hiệu

An Lâm

 

7

Nguyễn Xuân Liền

Cộng Hòa

 

8

Trần Văn Toàn

Cộng Hòa

 

9

Phạm Xuân Tiến

Cộng Hòa

 

10

Hoàng Thị Đào

Cộng Hòa

 

11

Nguyễn Thị Nguyên

Cộng Hòa

 

12

Lê Thị Đoài

Cộng Hòa

 

13

Nguyễn Văn Kề

Cộng Hòa

 

14

Đặng Hữu Khiết

Cộng Hòa

 

15

Nguyễn Thị Gần

Cộng Hòa

 

16

Nguyễn Thị Thơm

Cộng Hòa

 

17

Nguyễn Thị Đức

Cộng Hòa

 

18

Nguyễn Thị Hiền

Cộng Hòa

 

19

Đặng Thị An

Nam Hồng

 

20

Nguyễn Thị Gái

Nam Hồng

 

21

Đậu Bảo Nguyên

Nam Hồng

 

22

Nguyễn Hữu Quý

Nam Hồng

 

23

Phan Thị Len

Nam Hồng

 

24

Nguyễn Thị Vân

Nam Hồng

 

25

Nguyễn Văn Sự

Nam Hồng

 

26

Nguyễn Thị Vinh

Nam Hồng

 

27

Nguyễn Huy Sáu

Nam Hồng

 

28

Nguyễn Xuân Thọ

Nam Hồng

 

29

Nguyễn Duy Phác

Nam Hồng

 

30

Đinh Thị Lai

Nam Hồng

 

31

Trần Thị Mừng

Hợp Tiến

 

32

Mạc Thị Thành

Hợp Tiến

 

33

Mạc Văn Công

Hợp Tiến

 

34

Mạc Thị Uyên

Hợp Tiến

 

35

Mạc Thị Ngọc

Hợp Tiến

 

36

Mạc Thị Hường

Hợp Tiến

 

37

Lê Văn Chiến

Hợp Tiến

 

38

Trần Thị Quý

Hợp Tiến

 

39

Nguyễn Thị Luân

Nam Hưng

 

40

Nguyễn Thị Nhỡ

Nam Hưng

 

41

Dương Thị Nhỡ

Nam Hưng

 

42

Dương Thị Dỡ

Nam Hưng

 

43

Phan Đình Lượng

Nam Hưng

 

44

Bùi Văn Hiếu

Nam Hưng

 

45

Trịnh Thị Lan

An Sơn

 

46

Phạm Thị Châm

An Sơn

 

47

Nguyễn Thị Cường

An Sơn

 

48

Nguyễn Văn Tuân

An Sơn

 

49

Nguyễn Thị Chữ

An Sơn

 

50

Nguyễn Thị Loan

An Sơn

 

51

Nguyễn Thị Chín

An Sơn

 

52

Nguyễn Văn Trường

An Sơn

 

53

Trần Quang Giã

An Sơn

 

54

Nguyễn Thị Chôi

An Sơn

 

55

Nguyễn Thị Giải

An Sơn

 

56

Nguyễn Văn Hòa

An Sơn

 

57

Nguyễn Thị Quây

An Sơn

 

58

Trịnh Thị Vị

An Sơn

 

59

Nguyễn Thị Sen

An Sơn

 

60

Nguyễn Kim Khôi

An Sơn

 

61

Lê Văn Cheng

Phú Điền

 

62

Nguyễn Thị Liễu

An Bình

 

63

Phạm Khắc Tiến

An Bình

 

64

Nguyễn Hữu Kiểm

An Bình

 

65

Nguyễn Thị Huệ

An Bình

 

66

Nguyễn Thị Vẽ

An Bình

 

67

Trần Thị An

An Bình

 

68

Phạm Khắc Tài

An Bình

 

69

Trần Thị Mít

Nam Trung

 

70

Vũ Trọng Luông

An Lâm

 

71

Trần Thị Phượng

An Lâm

 

72

Nguyễn Thị Cánh

An Lâm

 

73

Lê Thị Minh

An Lâm

 

74

Nguyễn Thị Quỳnh

Thanh Quang

 


 
Các tin mới hơn
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện ngày 19/02/2020 (20/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" UBND huyện ngày 14/02/2020 (17/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 12, 13/02/2020 (14/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 10/02/2020 (13/02/2020)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 06, 07/02/2020 (10/02/2020)
Các bài liên quan
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 29/7/2019 (30/07/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 26/7/2019 (29/07/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 24, 25/7/2019 (26/07/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 20/7/2019 (23/07/2019)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" - UBND huyện ngày 19/7/2019 (22/07/2019)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay298 
 Hôm qua2573
 Tuần này7038 
 Tất cả3587026 
IP: 3.236.126.101