VĂN BẢN
 
Số, ký hiệu văn bản:882/QĐ-UBND
Tên văn bản:Quy