Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2021 huyện Nam Sách
Ngày tạo:25/03/2021 14:04:44

Ngày 24/3/2021, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND thực hiện công tác trẻ em năm 2021

Kế hoạch triển khai cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Tạo điều kiện để mọi trẻ em đều được đảm bảo các quyền cơ bản, phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, tích cực và lành mạnh. Giảm số lượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn huyện, hạn chế đến mức thấp nhất trẻ em bị ngược đãi, bạo lực, xâm hại tình dục và trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích; tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em có cơ hội phát triển một cách toàn diện cả về thể chất, nhân cách và trí tuệ.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh để triển khai thực hiện các nội dung về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Luật trẻ em, Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thự hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 và các Chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030.

2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị nhất là trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em, vụ việc vi phạm quyền trẻ em. Chủ động phòng ngừa, kiểm soát và giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị xâm hại, tai nạn thương tích.

3. Thực hiện quyền của trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện để trẻ em được phát triển toàn diện; đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em nhằm tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện, tích cực đối với sự phát triển toàn diện của trẻ em. Kiểm tra, rà soát việc triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, thân thiện với trẻ em, đặc biệt đối với phương tiện giao thông đưa đón học sinh, các khu dân cư, khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em, cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí thuộc địa bàn quản lý.

4. Khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được đảm bảo quyền tham gia của trẻ em thông qua các hoạt động trong nhà trường và cộng đồng: các nhóm trẻ, câu lạc bộ trẻ em ở cộng đồng được thể hiện quyền tham gia của các cá nhân/nhóm trẻ em trong các vấn đề có liên quan đến trẻ em ở các xã, thị trấn.

5. Bố trí ngân sách để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu giải pháp của chương trình, kế hoạch hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, kế hoạch về trẻ em của các xã, thị trấn, vận động và sử dụng hiệu quả minh bạch nguồn lực từ cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho trẻ em, đặc biệt để hỗ trợ cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em theo Quyết định số 588/QĐTTg. Ưu tiên bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng điểm vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho trẻ em.

6. Duy trì, phát triển, nhân rộng các mô hình về bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông; phòng, ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; hỗ trợ trẻ em khuyết tật; khuyến khích biểu dương những sáng kiến tốt trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và đóng góp nguồn lực cho trẻ em.

7. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em, đặc biệt về chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ em; bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, bóc lột trẻ em, phòng ngừa tai nạn, thương tích trẻ em; thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; tăng cường tuyên truyền, thực hiện biện pháp phòng ngừa, ứng phó để bảo vệ trẻ em khi có dịch Covid - 19.

8. Bảo đảm cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước về trẻ em và nhân lực thực hiện công tác trẻ em tại địa phương. Ưu tiên bố trí công việc hợp lý, có chính sách hỗ trợ người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã và phát triển mạng lưới cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại cộng đồng dân cư để thực hiện công tác bảo vệ trẻ em theo quy định của Luật trẻ em. Nâng cao năng lực quản lý, cung cấp dịch vụ, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em và thành viên của tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em các cấp.

9. Đẩy mạnh hoạt động phối hợp thực hiện công tác trẻ em, giữa các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước và cơ quan tư pháp trong phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ can thiệp các vụ việc xâm hại và gây tổn hại khác cho trẻ em.

10. Thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em, Diễn đàn trẻ em và Tết Trung thu năm 2021 với chủ đề "Chung tay đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh".

11. Tăng cường công tác kiểm tra liên ngành và chuyên đề việc thực hiện pháp luật, chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em đặc biệt việc triển khai Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra, rà soát các biện pháp đảm bảo môi trường sống an toàn, phòng ngừa, bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục trẻ em và tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước trẻ em. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, giám sát việc cấp phát thẻ bảo hiểm y tế và việc khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, việc thực thi chế độ chính sách đối với nhóm trẻ em được hỗ trợ theo quy định của Nhà nước.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và Bảo vệ trẻ em theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 121/2020/QH12 ngày 19/6/2020 của Quốc Hội khóa XIV về tiếp tục tăng cường hiệu lực hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống, xâm hại trẻ em; Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 121/2020/QH12 ngày 19/6/2020 của Quốc Hội khóa XIV về tiếp tục tăng cường hiệu lực hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống, xâm hại trẻ em.

2. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, huy động khuyến khích sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, gia đình, cộng đồng, người dân trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em; cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, vui chơi, giải trí, thể thao, thông tin... cho trẻ em. Gia đình, cộng đồng, nhà trường có trách nhiệm tham gia thực hiện các quyền của trẻ em; tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho trẻ em chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các hoạt động xã hội khác phù hợp với lứa tuổi.

3. Tiếp tục triển khai các chương trình giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; chương trình trợ cấp thường xuyên; chương trình chăm sóc trẻ tại cộng 4 đồng; phát triển và nhân rộng các mô hình hiệu quả về bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em dựa vào cộng đồng như: mô hình trợ giúp trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật dựa vào cộng đồng; mô hình ngôi nhà an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em...

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai các chương trình, kế hoạch. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, giám sát việc cấp phát thẻ bảo hiểm y tế và việc khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, việc thực thi chế độ chính sách đối với nhóm trẻ em được hỗ trợ theo quy định của Nhà nước; xem xét xây dựng các mô hình điểm bảo vệ trẻ em tại cộng đồng, trên cơ sở đó có định hướng tiếp tục mở rộng mô hình ở các đơn vị khác trong thời gian tới.

5. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng làm việc với trẻ em; kỹ năng xây dựng, tham mưu kế hoạch thực hiện và các hoạt động khác về bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xã, thị trấn, đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cơ sở.

6. Đẩy mạnh và phát triển hệ thống Quỹ bảo trợ trẻ em, vận động và sử dụng có hiệu quả Quỹ bảo trợ trẻ em trong việc trợ giúp khám chữa bệnh, học bổng, thăm, tặng quà trong dịp lễ và tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu và các hoạt động cho trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19.

7. Tiếp tục tổ chức tập huấn và cập nhật thông tin về trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trẻ em bị tai nạn thương tích vào hệ thống cơ sở dữ liệu trẻ em cấp tỉnh và cấp huyện, thị xã, thành phố. Thu thập, tổng hợp thông tin kết quả chỉ số thực hiện quyền trẻ em tại địa phương để bảo đảm đánh giá, xếp hạng địa phương về thực hiện quyền trẻ em chính xác, khách quan.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em được hỗ trợ một phần từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai nội dung của Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2021; xây dựng các kế hoạch, chương trình về trẻ em giai đoạn 2021-2025 theo hướng dẫn.

- Phối hợp với các cơ tuyên truyền tổ chức tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Phối hợp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động, quản lý cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em.

- Đảm bảo chế độ, chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị nhiễm chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật.

- Tiếp tục vận động xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp, tăng cường huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân vào nguồn lực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác trẻ em theo quy định.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan đưa các mục tiêu, nội dung của công tác trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của huyện.

- Bố trí ngân sách để thực hiện các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí đúng theo Luật ngân sách của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn, quy định hiện hành.

3. Phòng Tư pháp

- Thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em trên địa bàn huyện trong tất cả các lĩnh vực pháp luật, đảm bảo 100 % trẻ em là người bị hại trong vụ án hình sự được bảo vệ, 100% trẻ em là người vi phạm pháp luật hình sự được tư vấn, hướng dẫn, bào chữa tại các cơ quan tiến hành tố tụng. Đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em như: Công ước Quốc tế về trẻ em; Luật Trẻ em; các quy định của Bộ luật hình sự về người chưa thành niên phạm tội và các quy định pháp luật khác liên quan đến trẻ em.

- Chỉ đạo tốt việc đảm bảo quyền cơ bản cho mọi trẻ em, nhất là quyền được khai sinh theo quy định tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; Nghị định 144/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

4. Phòng Y tế

Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tuyên truyền và thực hiện các mục tiêu về dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích; thực hiện các chương trình, đề án liên quan đến trẻ em do ngành quản lý; chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo; phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật.

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các mục tiêu của Chương trình về giáo dục; Chỉ đạo, hướng dẫn các trường học trong huyện tuyên truyền về quyền, bổn phận của trẻ em, trách nhiệm công dân, kỹ năng sống trong chương trình giáo dục của cấp học, bậc học phù hợp với từng lứa tuổi trẻ em. Giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử tích cực cho học sinh.

- Triển khai và thực hiện các nội dung theo Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2018 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

- Thực hiện đúng chế độ, chính sách qui định của pháp luật nhà nước đối với học sinh là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

6. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa thông tin- Thể thao

Phối hợp với các cơ quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động văn hoá, vui chơi giải trí cho trẻ em; chỉ đạo, hướng dẫn phổ cập bơi phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước .... Tổ chức các lớp, các môn thu hút trẻ em tham gia; tổ chức các cuộc thi thể dục thể thao cho trẻ em; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các sản phẩm văn hóa có nội dung không phù hợp với trẻ em và tổ chức các hoạt động văn hóa đảm bảo cho trẻ em được tiếp cận môi trường văn hóa lành mạnh.

7. Công an huyện

- Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể huyện tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi xâm hại trẻ em; can thiệp nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp xâm hại và bạo lực đối với trẻ em.

- Phối hợp quản lý, giáo dục trẻ em hư, bỏ học, có nguy cơ vi phạm pháp luật để chủ động phòng ngừa, không để các em thực hiện hành vi phạm tội.

- Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhằm tạo môi trường phát triển an toàn, lành mạnh cho trẻ em, kịp thời phát hiện trẻ em lao động trái quy định, phối hợp các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật.

8. UBND các xã, thị trấn

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2021 phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

- Thực hiện các chế độ, chính sách đối với trẻ em khuyết tật theo qui định của pháp luật nhà nước.

- Báo cáo định kỳ 6 tháng, 01 năm kế quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ theo đúng yêu cầu.

 
 
                                                                                                Văn phòng HĐND - UBND 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021 (15/04/2021)
- Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2025 (12/04/2021)
- Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn huyện năm 2021 (31/03/2021)
- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp An Phát 1, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương  (30/03/2021)
- Kế hoạch Thực hiện tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường để phòng, chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm (29/03/2021)
- Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ huyện năm 2021(25/03/2021)
- Triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy(18/03/2021)
- báo cáo kết quả phân bổ chi tiết vốn đầu tư công và báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; lập kế hoạch và cam kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2021(18/03/2021)
- Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kê khai, công khai tài sản thu nhập lần đầu theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và kê khai tài sản, thu nhập năm 2021(16/03/2021)
- Công văn rà soát, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ(16/03/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Ngày 15/4 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tiếp công dân định kỳ tháng 4/2021
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 12/4/2021 đến ngày 18/4/2021
+ Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp định kỳ UBND huyện ngày 07 tháng 4 năm 2021
+ Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp An Phát 1, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
+ Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021
Lịch làm việc
Thông báo mời họp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Nam Sách
Cổng dịch vụ công Quốc gia
Bộ Thủ tục Hành chính Huyện
TTHC tỉnh Hải Dương
++ TRUYỀN HÌNH
- Thường trực Huyện ủy làm việc với các cơ quan khối văn hóa xã hội của huyện
- Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Nam Sách
- Thị trấn Nam Sách hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
- Nam Sách tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp
- Phát triển cây Ngưu bàng tại xã Thái Tân huyện Nam Sách
- Đại hội điểm Hội chữ thập đỏ xã An Bình
- Đại hội đại biểu phụ nữ xã Thái Tân nhiệm kỳ 2021-2026
- Ban Thường vụ Huyện ủy giao ban trực tuyến đánh giá tiến độ chuẩn bị cho bầu cử
- Thường trực Huyện ủy làm việc với các cơ quan khối tư pháp và khối tài chính của huyện
- Nam Sách tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử
- Công an huyện Nam Sách đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp
- Các trường Mầm non trên địa bàn huyện chuẩn bị tốt các điều kiện để đón học sinh trở lại trường
- Lãnh đạo UBND huyện thăm đồng và chỉ đạo sản xuất vụ chiêm xuân
- Nam Sách đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
- Nam Sách tăng cường kiểm tra phòng chống dịch Covid 19 tại trường học
- Hội chữ thập đỏ phối hợp với Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential tặng xe đạp cho học sinh nghèo
- HĐND huyện Nam Sách tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021
- Nam Sách triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp An phát 1
- Các trường học chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại trường
- Nam sách hội nghị hiệp thương lần thứ Hai
- Nam Sách tập trung phát triển hạ tầng giao thông
- Nam Sách tổng kết Hội thi giáo viên dậy giỏi bậc học Mầm non năm học 2020-2021
- Nam Sách - Một miền quê
++ TIẾNG HÁT QUÊ HƯƠNG
- Bên tượng đài chị Bười
- Con đường gốm sứ
- Dạt dào tình Bác yêu thương
- Hát câu tình gốm quê ta
- Hát về quê hương
- Lắng nghe vang mãi khúc tình ca
- Nam Sách một miền quê
- Nam Sách những khúc ca anh hùng
- Nam Tân đất mẹ anh hùng
- Quê hương trên đường đổi mới
- Quê tôi anh hùng
- Thắm tình Chu Đậu quê em
- Tiếng hát quê hương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của UBND huyện
Văn bản ban hành của HĐND huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 279
Hôm nay 1,273
Tháng này: 180,736
Tất cả: 1,520,786
THƯ VIỆN ẢNH