Tăng cường kiểm tra, xử lý khai thác khoáng sản trái phép, quản lý hoạt động bến bãi, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ tàng trữ khoáng sản trên địa bàn huyện
Ngày tạo: 01/09/2021

Ủy ban nhân dân huyện vừa có công văn về việc tăng cường kiểm tra, xử lý khai thác khoáng sản trái phép, quản lý hoạt động bến bãi, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ tàng trữ khoáng sản trên địa bàn huyện. Công văn nêu rõ:

Trong thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã có đê quan tâm chỉ đạo đối với hoạt động của các bến bãi trên địa bàn, từng bước đưa việc mua bán, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản bảo đảm quy định. Đặc biệt, đã có các biện pháp quyết liệt phòng ngừa, đấu tranh xử lý có hiệu quả hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép, đến nay, không còn tình trạng khai thác cát trái phép trên toàn tuyến sông của huyện. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng bến bãi hoạt động khi chưa bảo đảm các thủ tục quy định; có bến bãi hoạt động còn ảnh hưởng đến công trình đê điều và phòng chống lụt bão.

Để khắc phục hạn chế nêu trên và phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến khai thác, tàng trữ, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Công an huyện, các cơ quan, đơn vị huyện có liên quan, UBND các xã có đê tiếp tục thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Phòng Tài nguyên - Môi trường

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện đầy đủ các quy định có liên quan tại Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ “Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông”.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị huyện liên quan, UBND các xã, thị trấn trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản; trong việc kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường trong hoạt động khoáng sản.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực khoáng sản; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt việc tham mưu, báo cáo kết quả và đề xuất biện pháp giải quyết về UBND huyện.

- Đôn đốc UBND các xã có đê thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND huyện trong việc kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý.

2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về thương mại đến các chủ bến bãi.

- Phối hợp các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra nguồn gốc khoáng sản tại các bến bãi; xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ, tàng trữ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn cụ thể các nội dung liên quan đến thủ tục về cảng, bến thủy nội địa, tháo gỡ khó khăn vướng mắc với các cảng, bến thủy nội địa đã xây dựng hoạt động nhưng chưa đủ thủ tục. Phối hợp với lực lượng Công an huyện, Hạt Quản lý Đê kiểm tra, xử lý xe vận chuyển quá tải trọng đi trên đê.

3. Công an huyện

- Chỉ đạo các đội, đơn vị chức năng chủ động (hoặc phối hợp với các ngành, địa phương khi cần thiết) kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, các hành vi gây ô nhiễm môi trường liên quan đến bến bãi. Đề xuất thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý đối với những bến bãi có dấu hiệu vi phạm trong quá trình hoạt động.

- Chỉ đạo các lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng liên quan nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp; khai thác khoáng sản trái phép; các đối tượng hình sự, nhóm đối tượng hoạt động tranh giành, giải quyết tranh chấp khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh khoáng sản theo kiểu “xã hội đen”…

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản, đê điều, phòng chống lụt bão và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến nhân dân các xã, thị trấn để nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành, không tham gia khai thác cát trái phép; không vận chuyển, buôn bán cát không có nguồn gốc hợp pháp; phát hiện, tố giác các hành vi khai thác, cát trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác cho chính quyền và các lực lượng chức năng.

- Phối hợp với Viện kiểm sát huyện, Tòa án nhân dân huyện điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các hành vi phạm tội liên quan đến khai thác, tàng trữ, vận chuyển, mua bán khoáng sản trái phép.

4. Hạt Quản lý đê

- Thường xuyên kiểm tra, phối hợp với các cơ quan, đơn vị huyện liên quan, UBND các xã có đê làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong quản lý Nhà nước liên quan đến công trình đê điều và hoạt động lập bến, bãi tập kết, kinh doanh khoáng sản; tham mưu đề xuất UBND huyện các biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, hướng dẫn thực hiện thủ tục pháp lý về đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai liên quan đến hoạt động bến bãi; kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, phối hợp xử lý theo quy định với các vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai trong hoạt động bến bãi.

5. Chi cục Thuế khu vực Nam Thanh

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các bến bãi. Tăng cường phát hiện, xử lý vi phạm đối với việc hợp pháp hóa, hợp thức hóa chứng từ đầu vào đối với việc sản xuất, kinh doanh các mặt hàng có nguồn gốc từ khoáng sản.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát thuế đối với các bến bãi.

6. Đài Phát thanh huyện

Tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh bến bãi chấp hành tốt quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi; bảo vệ tài nguyên khoáng sản; tăng cường đưa tin kịp thời, cung cấp thông tin tài liệu, chứng cứ về hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép ở các địa phương để cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

7. UBND các xã, thị trấn

- Chỉ đạo Đài truyền thanh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản; vận động tổ chức, nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, ngăn chặn việc khai thác khoáng sản trái phép. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên khoáng sản.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động bến bãi và các hoạt động mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ, tàng trữ khoáng sản trên địa bàn theo quy định. Phối hợp với Hạt Quản lý Đê tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật liên quan đến bến, bãi; vận động, yêu cầu các chủ bến bãi ký cam kết chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động bến bãi và chỉ mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản có nguồn gốc hợp pháp; phải thực hiện theo đúng cam kết.

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về công tác quản lý, xử lý vi phạm về hoạt động bến bãi và các hoạt động mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ, tàng trữ khoáng sản trên địa bàn theo quy định.

8. Đối với Chủ các bến bãi

- Trước khi bến bãi đi vào hoạt động, Chủ bến bãi phải thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, môi trường, đê điều, xây dựng và các thủ tục, quy định pháp luật khác có liên quan.

- Các bến bãi chỉ được hoạt động trong phạm vi đất được thuê, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong vùng mặt nước được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Chủ bến bãi phải thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định.

- Chủ bến bãi chỉ được tiếp nhận, tập kết, kinh doanh hàng hóa (trong đó có khoáng sản) có nguồn gốc hợp pháp, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định.

- Trong quá trình vận chuyển khoáng sản, chủ phương tiện phải mang theo hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của khoáng sản là hợp pháp; thông tin, dữ liệu, sổ sách, chứng từ về khối lượng khoáng sản đang vận chuyển; bên bán phải xuất hóa đơn cho bên mua theo quy định của pháp luật.

- Các bến bãi hoạt động phải đảm bảo an toàn đê điều, không ảnh hưởng đến thoát lũ sông và công tác phòng chống thiên tai; phải có phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Công an huyện, các cơ quan, đơn vị huyện liên quan; UBND các xã, thị trấn; Chủ các cơ sở kinh doanh bến bãi trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo về UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) để được xem xét, chỉ đạo kịp thời.

                                                                                       Văn phòng HĐND - UBND 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Những yêu cầu mới trong xây dựng nông thôn mới nâng cao (03/10/2022)
- Nông dân xã An Lâm khẩn trương thu hoạch lúa mùa và trồng cây vụ đông (30/09/2022)
- Xã Cộng Hòa: Hơn 150 người được tập huấn chuyển giao KHKT trồng và chăm sóc cây mầu vụ đông (29/09/2022)
- Tập huấn kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng (28/09/2022)
- Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác triển khai ứng phó với ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 tại huyện Nam Sách (26/09/2022)
- Tăng cường phòng chống dịch tại các Công ty, phòng giao dịch Ngân hàng và điểm giao hàng tiết kiệm trên địa bàn huyện(27/08/2021)
- Một hộ dân ở Quốc Tuấn nhận trên 465 triệu đồng tiền bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất phục vụ dự án KCN An Phát 1(27/08/2021)
- An Lâm người dân chấp hành nghiêm việc sử dụng phiếu đi mua hàng thiết yếu để phòng chống dịch(26/08/2021)
- Khuyến khích phát triển mô hình “Nông dân thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình” (25/08/2021)
- Công bố quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế đối với 4 thôn ở xã Thái Tân(21/08/2021)
 
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 39526
Trước & đúng hạn: 39418
Trễ hạn: 3
Trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/10/2022 17:14:33)
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NAM SÁCH
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nam Sách
Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Quang Hoàng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 20/GP-STTTT
Ngày 10/2/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
Email: bbtnamsach@gmail.com